Workshop : พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก ซึ่งจะจัดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล และ อาจารย์อาภาพร อุษณรัศมี อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

เนื่องด้วยบุคคลมีความรู้ความเข้าใจทางภาษา การรับรู้ภาษา รวมไปถึงพัฒนาการทางภาษาที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนี้บางครั้งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่อยู่ระหว่างช่วงของการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อการสื่อสาร จึงอาจส่งผลให้ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กไม่เข้าใจในความคิด ความรู้สึก และความต้องการของเด็ก อย่างไรก็ตาม การสื่อสารไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะแค่การสื่อสารผ่านทางคำพูด สีหน้า หรือท่าทางเท่านั้น แต่การสื่อสารยังสามารถผ่านทางสื่อรูปแบบอื่น ๆ ที่จะช่วยแสดงถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของบุคคลได้ สื่อหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ ศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่พัฒนาการทางภาษายังไม่เต็มที่นั้น การใช้ศิลปะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารกับเด็กจะช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกับเด็กได้ดียิ่งขึ้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก จึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สื่ออื่น ๆ เช่น ศิลปะ เป็นตัวช่วยในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของเด็กได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม 

  • พัฒนาการทางภาษาของวัยเด็กตอนต้น (Early childhood) และ วัยเด็กตอนกลาง (Middle childhood)
  • การใช้ศิลปะเพื่อการสื่อสาร

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่าง
  • บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิเปิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบภายใน 2 วัน
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. รับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

b1 แบบฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไป

Pay-in slip_LangDev training_4,000 Baht

b2 แบบฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมของคณะจิตวิทยา

Pay-in slip_LangDev training_3,500 Baht

b3 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตและศิษย์เก่าคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

Pay-in slip_LangDev training_3,000 Baht

 

ลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิกา

โทร. 02-218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th