Workshop: การประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method)

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method) ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรม แบบประเมิน เป็นผู้ประเมิน และบริหารจัดการการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมินให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเป็นเวลามากกว่าห้าปี เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน หลักการเบื้องต้นของการสร้างกิจกรรมศูนย์การประเมิน แบบประเมิน และบทบาทที่เหมาะสมของผู้ประเมินในกิจกรรมศูนย์การประเมิน และสามารถประเมินและเลือกใช้กิจกรรมศูนย์การประเมินแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินสมรรถนะที่ต้องการได้

หัวข้อการฝึกอบรม 

หัวข้อ

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบภายใน 2 วัน
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. รับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

b1 แบบฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไป Pay-in slip_ACM_early bird_Other_4,000 Baht

b2 แบบฟอร์มสำหรับศิษย์เก่า คณะจิตวิทยา จุฬาฯ Pay-in slip_ACM_alumni_3,500 Baht

b3 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ Pay-in slip_ACM_Student_3,000 Baht

 

ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิกา

โทร. 02-218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th