Workshop: การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา

!!! ปิดรับสมัครแล้วค่ะ !!!

 

งานบริการวิชาการ และศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์สักกพัฒน์ งามเอก อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของแบบวัดทางจิตวิทยาในเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้การวัดทางจิตวิทยาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

1.ทฤษฎี 3 กลุ่ม สำหรับการวัดทางจิตวิทยา

Highlight : ทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลการวัด ทฤษฎีเกี่ยวกับ “สิ่ง” ที่ต้องการจะวัด และทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฎการณ์ และ/หรือ พฤติกรรมในการบวนการวัด

2. ความเที่ยงของการวัด

Highlight : การวิเคราะห์หลักฐานสนับสนุนความเที่ยงของการวัดจากแหล่งความคลาดเคลื่อนของการวัดแหล่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์ของการวัด

3. ความตรงของการวัด

Highlight : การวิเคราะห์หลักฐานสนับสนุนความตรงของการวัด ให้สอดคล้องกับ “การแปลผล” คะแนนที่ได้จากการวัด

4. การแปลความหมาย

Highlight : การแปลความหมายแบบอิงกลุ่มและการแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม

registration rate

* ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่าง 1 มื้อ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบภายใน 2 วัน
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. รับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

registration

information