Workshop: การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา

งานบริการวิชาการ และศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์สักกพัฒน์ งามเอก อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของแบบวัดทางจิตวิทยาในเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้การวัดทางจิตวิทยาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยงาน

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม

registration rate

* ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่าง 1 มื้อ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

information