โครงการอบรมความรู้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์) เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและแขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน และผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการฝึกอบรม 

หัวข้อ

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดผลของโครงการจะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การวัดผล

  • ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง (18 ชั่วโมง)
  • สอบวัดผลข้อเขียน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% ขึ้นไป

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบภายใน 2 วัน
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. รับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

b1 แบบฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไป Pay-in slip_Stat training_Other_4,000 Baht

b2 แบบฟอร์มสำหรับศิษย์เก่าและนิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ Pay-in slip_Stat training_Student_3,000 Baht

ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิกา

โทร. 02-218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th