โครงการอบรมความรู้พื้นฐานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอสำหรับการเรียนย้อนหลัง

คลิปวิดีโอการเรียนย้อนหลังทั้งหมดจะสามารถเข้าดูได้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

!!! สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น !!!

ขอให้ท่านดำเนินการ register เพื่อเข้าถึงคลิปวิดีโอการสอนแต่ละคลิป เพื่อเรียนย้อนหลังโดยกรอกชื่อ-นามสกุล และอีเมล ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบภายหลังที่เจ้าหน้าที่ Approve การลงทะเบียนของท่าน

หัวข้อที่ 1 : วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 2 : วันอังคารที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 3 : วันพุธที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 5 : วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 6 : วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 63 เวลา 9.00 – 12.00 น.

หัวข้อที่ 7 : วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.

หัวข้อที่ 8 : วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 63 เวลา 9.00 – 12.00 น.

!!! ปิดรับสมัคร !!!

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2563 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. รวมใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดย คณาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาให้แก่บุคคลภายนอก และเตรียมความพร้อมทางจิตวิทยาให้แก่ผู้สมัครที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน ได้มีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมและนำไปต่อยอดในการศึกษารายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรมจะเป็นการปูพื้นฐานให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาในบริบทการทำงานและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ได้เรียนรู้และเข้าใจกับคําว่าจิตวิทยา I/O และสร้างความเข้าใจในประเด็นด้านอุตสาหกรรมเช่น กระบวกการคัดเลือก วัดและประเมิน และประเด็นด้านองค์การเช่น ความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งประเด็นด้านการเรียนรู้และสุขภาวะทางจิตใจของบุคลากรในที่ทำงาน รวมถึงการคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมไปนั้น จะสามารถนําศาสตร์ทางจิตวิทยาไปประยุกต์พัฒนาบุคลากรและแก้ปัญหาในที่ทำงานเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม 

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดผลของโครงการจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาแขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน คณะจิตวิทยา ได้

เกณฑ์การวัดผล

  • ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง (21 ชั่วโมง)
  • สอบวัดผลข้อเขียน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% ขึ้นไป