โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา หัวข้อ “เครื่องมือวัดเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา”

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา หัวข้อ “เครื่องมือวัดเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา” ซึ่งจะจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2565 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 09.00-12.00 น. รวมใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดย คณาจารย์ประจำแขนงวิชาต่าง ๆ ของ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือวัดเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้านจิตวิทยา และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการทำวิจัยหรือการทำงานของตนเอง

โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา หัวข้อ “เครื่องมือวัดเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดผลในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยที่สนใจและตรงประเด็นที่ต้องการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร (ออนไลน์) การเข้าร่วมโครงการจากคณะจิตวิทยา

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละครั้ง ทางผู้จัดโครงการจะอัพโหลดไฟล์วิดีโอการอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ทราบภายใน 3 วันทำการ
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาทินี โทร. 09-6720-6232 E-mail: wathinee.s@chula.ac.th

*******************************