โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

!!! ปิดรับสมัครแล้วค่ะ !!!

 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่  7 – 15 มีนาคม 2563 (วันเสาร์และอาทิตย์) เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

ที่ผ่านมา มีบุคคลภายนอกให้ความสนใจและมีการติดต่อสอบถามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดอบรมเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา รวมถึงผู้ที่มีความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และยังไม่เคยเรียนพื้นฐานทางจิตวิทยามาก่อน ซึ่งตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ต้องมีพื้นฐานทางจิตวิทยาอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการเข้าสอบคัดเลือก คณะจิตวิทยาจึงเล็งเห็นว่า การจัดโครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมทางจิตวิทยา ถือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ ของคณะจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน และการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ และสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 ถือเป็นโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมทางจิตวิทยา และปูพื้นฐานให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาศาสตร์ทางด้านจิตวิทยามาก่อนได้เรียนรู้และเข้าใจกับคำว่า “จิตวิทยา” โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานในการศึกษากระบวนการแห่งการรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ การจำ การคิด การจูงใจ บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมไปนั้น จะสามารถนำศาสตร์ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สามารถดึงดูด ผู้ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากศาสตร์ด้านต่าง ๆ เข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังสามารถเผยแพร่ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านจิตวิทยาอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดผลของโครงการจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจิตวิทยาได้ 

หัวข้อการฝึกอบรม 

หัวข้อการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ เพื่อสำรองที่นั่ง
  2. เมื่อคณะจิตวิทยา ได้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการสำรองที่นั่งให้ท่านทราบและจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับชำระค่าลงทะเบียน เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดและนำไปชำระค่าลงทะเบียนที่เคาร์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการโอนได้)
  3. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังคณะจิตวิทยา อีเมล์ Kannika.C@chula.ac.th ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ท่านได้รับอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งจากคณะจิตวิทยา จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ (กรณีไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานมายังคณะจิตวิทยาได้ภายใน 3 วัน ขอตัดสิทธิ์การสำรองที่นั่งทันที)
  4. คณะจิตวิทยา จะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์ให้ท่านทราบอีกครั้ง
  5. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  6. รับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
  7. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิกา

โทร. 02-218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th