โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564

คลิปวิดีโอสำหรับการเรียนย้อนหลัง

คลิปวิดีโอการเรียนย้อนหลังทั้งหมดจะสามารถเข้าดูได้จนถึงวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

!!! สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น !!!

ขอให้ท่านดำเนินการ register เพื่อเข้าถึงคลิปวิดีโอการสอนแต่ละคลิป เพื่อเรียนย้อนหลังโดยกรอกชื่อ-นามสกุล และอีเมล ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบภายหลังที่เจ้าหน้าที่ Approve การลงทะเบียนของท่าน

หัวข้อที่ 1 : วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 2 : วันพุธที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 3 : วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 4 : วันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 5 : วันพุธที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 6 : วันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 7 : วันจันทร์ที่ 13 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 8 : วันพุธที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

!!! ปิดรับสมัคร !!!

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ระหว่างวันที่  29 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2564  (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) เวลา 18.00 – 21.00 น. รวมใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสอบวัดผลทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง โดย คณาจารย์ประจำแขนงวิชาต่าง ๆ ของ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจศาสตร์ด้านจิตวิทยา เนื้อหาการอบรมจะเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาศาสตร์ทางด้านจิตวิทยามาก่อนได้เรียนรู้และเข้าใจกับคำว่า “จิตวิทยา” โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานในการศึกษากระบวนการแห่งการรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ การจำ การคิด การจูงใจ บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมไปนั้น จะสามารถนำศาสตร์ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่จำเป็น และสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษารายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดผลของโครงการจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจิตวิทยาได้

เกณฑ์การวัดผล

  1. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม (19 ชั่วโมง)
  2. สอบวัดผลข้อเขียน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% ขึ้นไป

หัวข้อการฝึกอบรม

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละครั้ง ทางผู้จัดโครงการจะอัพโหลดไฟล์วิดีโอการอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

มีสิทธิเปิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ทราบภายใน 3 วัน
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี