โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ ประจำปี 2564

คลิปวิดีโอสำหรับการเรียนย้อนหลัง

คลิปวิดีโอการเรียนย้อนหลังทั้งหมดจะสามารถเข้าดูได้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

!!! สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น !!!

ขอให้ท่านดำเนินการ register เพื่อเข้าถึงคลิปวิดีโอการสอนแต่ละคลิป เพื่อเรียนย้อนหลังโดยกรอกชื่อ-นามสกุล และอีเมล ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบภายหลังที่เจ้าหน้าที่ Approve การลงทะเบียนของท่าน

หัวข้อที่ 1 : วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 2 : วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 16.30 – 19.30 น.

หัวข้อที่ 3 : วันพุธที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 16.30 – 19.30 น.

หัวข้อที่ 4 : วันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 5 : วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 6 : วันพุธที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

หัวข้อที่ 7 : วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 18.00 – 21.00 น.

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2564 (ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์) เวลา 18.00 – 21.00 น. รวมใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสอบวัดผลทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดย คณาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการให้แก่ผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรมจะมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ในแต่ละช่วงวัย โดยคาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการและเนื้อหาในด้านจิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ต่อยอดในการทำความเข้าใจและสร้างผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเชิงลึกต่อไปได้

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดผลของโครงการจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา ได้

เกณฑ์การวัดผล

  • ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง (18 ชั่วโมง)
  • สอบวัดผลข้อเขียน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% ขึ้นไป

หัวข้อการฝึกอบรม 

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละครั้ง ทางผู้จัดโครงการจะอัพโหลดไฟล์วิดีโอการอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

มีสิทธิเปิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ทราบภายใน 3 วัน
  4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
  5. ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
  6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี