ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์

Posted by

รายการอ้างอิง

อ้างอิง : รินรดา พนาวัฒน์, สุชญา พิชิตการ, & อรยา เสน่หา. (2563). รายงานเรื่อง การพัฒนาปัจจัยที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์ของนิสิต

รายวิชา : จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์(Psychology for Human Resource Development) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ดร.วิทสินีบวรอัศวกุล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s