เสวนาวิชาการ เรื่อง “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง

“LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LGBT5

การเสวนาจะครอบคลุมประเด็นเรื่องความเท่าเทียมในสังคมต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในมิติต่างๆ โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนัก และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะของคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่ม LGBT การเสวนาวิชาการดังกล่าว จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการ

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 150 บาท

Pay-in slip_เสวนาวิชาการ LGBT_150 Baht

LGBT4

LGBT3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิกา

โทร. 02-218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th