ติดต่อเรา

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330


Faculty of Psychology, Chulalongkorn University

7th Fl., Borommaratchachonnanisrisattapat Bldg.

Rama 1 Rd. Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand


Email: cupsyservices@gmail.com

Tel. 662-218-1305 Fax. 662-218-1195